همیشه منتخب، همیشه سربلند

شرح محصول:

واتر استاپ های تولید شده در شرکت البرز شیمی آسیا با هدف آب بندی درزهاي اجرايي، انبساطي، انقطاعی، جابه جایی و مقاطع قطع بتن ريزي در تیپ های O ،DE ،EF،E، FA، AA، DA، A، D و دمبلی طراحي شده اند. انتخاب شکل مقطع و ضخامت واتراستاپ باتوجه به موضع مورد كاربرد، نوع درز و شدت فشارسيال تغيير مي نماید. این واتراستاپ با عرض های 200 ،240 ،300 ،320 ،400 و 500 میلیمتر و ضخامت های 4 ،6 ،8 و 10 میلیمتر قابل تولید می باشند.

ویژگی های ظاهری:

واتراستاپ های تیپ D در هردو سطح بیرونی و درونی دارای نیمرخ شیاردار بوده و در مرکز نوار یک حفره یا حلقه به صورت پیوسته در راستای محور طولی قرار دارد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل3-1 می باشد:

واتراستاپ تیپ A از نظر ساختار مشابه واتراستاپ نوع D بوده اما در قسمت مرکزی دارای حفره نمی باشد و برای درزهای اجرایی مناسب می باشد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل 3-2 می باشد:

 

واتراستاپ تیپ DA مناسب برای درزهای انبساطی بوده به طوریکه یک سطح آن )طرف بیرونی( صاف و بدون نیمرخ دندانه ای است و سطح دیگر آن (طرف درونی) دارای نیمرخ دندانه ای می باشد. همچنین این نوع از واتراستاپ دارای حفره یا حلقه پیوسته در مرکز نوار است. در این دندانه ها باعث مهار واتراستاپ در بتن شده و از تجمع آب در میان بتن و نوارهای آب بند جلوگیری می کنند که می تواند به نوبه خود شرایط آب بندی و تقویت نوار را فراهم آورد.

واتراستاپ AA از نظر ساختار مشابه واتراستاپ نوع DA بوده اما در قسمت مرکزی دارای حفره نمی باشد و برای درزهای اجرایی مناسب می باشد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل 3-4 می باشد:

واتراستاپ انتهایی FA و در واقع یک واتراستاپ از نوع کانالی است که نیمرخ آن از یک طرف شیاردار است و در هر طرف نوار به بتن متصل می شود. وضعیت دندانه های این واتراستاپ از نظر شکل مشابه واتراستاپ AA می باشد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل 3-5 می باشد:

واتراستاپ تیپ E از نظر ساختار مشابه تیپ A بوده با این تفاوت که در قسمت مرکزی این نوع از واتراستاپ دارای دندانه های آب بند نیز می باشد. جزئیات این واتراستاپ در شکل 3-6 نمایش داده شده است.

واتراستاپ تیپ EF مناسب برای درزهای انبساطی بوده به طوریکه یک سطح آن (طرف بیرونی) صاف و بدون نیمرخ دندانه ای است و سطح دیگر آن (طرف درونی) دارای نیمرخ دندانه ای می باشد. جزئیات این واتراستاپ در شکل 3-7 نمایش داده شده است

واتراستاپ تیپ DE مناسب برای درزهای انبساطی بوده به طوریکه یک سطح آن (طرف بیرونی) صاف و بدون نیمرخ دندانه ای است و سطح دیگر آن (طرف درونی) دارای نیمرخ دندانه ای می باشد. همچنین این نوع از واتراستاپ دارای حفره یا حلقه پیوسته در مرکز نوار است. در این دندانه ها باعث مهار واتراستاپ در بتن شده و از تجمع آب در میان بتن و نوارهای آب بند جلوگیری می کنند که می تواند به نوبه خود شرایط آب بندی و تقویت نوار را فراهم آورد. جزئیات مربوط به این واتراستاپ در شکل 3-8 نمایش داده شده است:

واتراستاپ تیپ O در هردو سطح بیرونی و درونی دارای نیمرخ شیاردار بوده و در مرکز نوار یک حفره به صورت پیوسته در راستای محور طولی قرار دارد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل 3-9می باشد:

واتراستاپ تیپ دمبلی در هردو سطح بیرونی و درونی دارای نیمرخ شیاردار بوده و در دو طرف نوار دو حفره به صورت پیوسته در راستای محور طولی قرار دارد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل3-9می باشد:

ابعاد و اشکال هندسی:

مطابق با استاندارد 1-ISIRI13277 واتراستاپ های تیپ D باید حداقل ابعاد ذکر شده در جدول 3-8 را دارا باشند. همچنین در طراحی های ویژه مقطع عرضی واتراستاپ میتواند دچار تغییر شود به شرط آنکه حداقل ابعاد ذکر شده در جدول اعالم شده رعایت گردد.

شرح نمادهای جدول 3-8:

a :کل پهنا یا عرض نوار

b :پهنای بخش میانی

c :ضخامت بخش میانی در نازکترین نقطه

d :ضخامت بخش کناری در نازکترین نقطه

f :ارتفاع دندانه های مهاری، اندازگیری شده در هر دو طرف

m :ضخامت دیواره حفره یا حلقه در نازکترین نقطه

s :پهنای بخش دندانه دار

g :ضخامت دندانه های مهاری در ابتدای بخش کناری

i :ضخامت لبه های تقویت شده

k :پهنای حفره یا حلقه

I :ارتفاع حفره یا حلقه

عالوه بر موارد ارائه شده در جدول دندانه های واتراستاپ باید حداقل دارای ارتفاع 1 میلیمتر باشند و فاصله بین دندانه ها نباید از 10 میلیمتر کمتر باشند. مطابق با استاندارد 1-ISIRI13277 واتراستاپ های تیپ A باید حداقل ابعاد ذکر شده در جدول 3-9 را دارا باشند. در طراحی های ویژه مقطع عرضی واتراستاپ می تواند دچار تغییر شود به شرط آنکه حداقل ابعاد ذکر شده در جدول زیر رعایت گردد. عالوه بر موارد اعالم شده در جدول 3-9 دندانه های واتراستاپ باید حداقل دارای ارتفاع 1 میلیمتر باشند و فاصله بین دندانه ها نباید از 10 میلیمتر کمتر باشند.

شرح نمادهای جدول 3-9:

a :کل پهنا یا عرض نوار

b :پهنای بخش میانی

c :ضخامت بخش میانی در نازکترین نقطه

d :ضخامت بخش کناری در نازکترین نقطه

f :ارتفاع دندانه های مهاری، اندازگیری شده در هر دو طرف

g :ضخامت دندانه های مهاری در ابتدای بخش کناری

i :ضخامت لبه های تقویت شده

s :پهنای بخش دندانه دار

مطابق با استاندارد 1-ISIRI13277 واتراستاپ های تیپ DA باید حداقل ابعاد ذکر شده در جدول 3-10 را دارا باشند. در طراحی های ویژه مقطع عرضی واتراستاپ میتواند دچار تغییر شود به شرط آنکه حداقل ابعاد ذکر شده در جدول زیر رعایت گردد. عالوه بر موارد اعالم شده در جدول دندانه های واتراستاپ باید حداقل دارای ارتفاع 1 میلیمتر باشند و فاصله بین دندانه ها نباید از 10 میلیمتر کمتر باشند.

شرح نمادهای جدول 3-10:

a :کل پهنا یا عرض نوار

b :پهنای بخش میانی

c :ضخامت نوار

e :فاصله محوری دندانه های مهاری

f :ارتفاع دندانه ها از سطح پایینی نوار

f1 :ارتفااع دندانه ها از سطح باالیی نوار

g :ضخامت دندانه ها در نقطه تماس

h :ضخامت دندانه ها در باریکترین نقطه

i :ضخامت بخش تقویت کننده در نوک دندانه

k :پهنای حفره یا حلقه

l :ارتفاع حفره یا حلقه

m :ضخامت دیواره حفره یا حلقه در باریکترین نقطه

s :فاصله دندانه اول و آخر

N :تعداد دندانه های مهاری

مطابق با استاندارد 1-ISIRI13277 واتراستاپ های تیپ AA باید حداقل ابعاد ذکر شده در جدول 3-11 را دارا باشند. در طراحی های ویژه مقطع عرضی واتراستاپ میتواند دچار تغییر شود به شرط آنکه حداقل ابعاد ذکر شده در جدول زیر رعایت گردد. عالوه بر موارد اعالم شده در جدول دندانه های واتراستاپ باید حداقل دارای ارتفاع 1 میلیمتر باشند و فاصله بین دندانه ها نباید از 10 میلیمتر کمتر باشند.

شرح نمادهای جدول 3-1:

a :کل پهنا یا عرض نوار

b :پهنای بخش میانی

c :ضخامت نوار

e :فاصله محوری دندانه ها

f :ارتفاع دندانه ها از سطح پایینی نوار

f1 :ارتفاع دندانه ها از سطح باالیی نوار

g :ضخامت دندانه ها در نقطه تماس

h :ضخامت دندانه ها در باریکترین نقطه

i :ضخامت بخش تقویت کننده در نوک دندانه

m :ضخامت دیواره حفره یا حلقه در باریکترین نقطه

s :فاصله دندانه اول و آخر

N :تعداد دندانه های مهاری

مطابق با استاندارد 1-ISIRI13277 واتراستاپ تیپ FA باید حداقل ابعاد ذکر شده در جدول 3-12 باشند. در طراحی های ویژه مقطع عرضی واتراستاپ میتواند دچار تغییر شود به شرط آنکه حداقل ابعاد ذکر شده در جدول زیر رعایت گردد. عالوه بر موارد اعالم شده در جدول دندانه های واتراستاپ باید حداقل دارای ارتفاع 1 میلیمتر باشند و فاصله بین دندانه ها نباید از 10 میلیمتر کمتر باشند.

شرح نمادهای شکل 3-12:

a :کل پهنا یا عرض نوار

b :پهنای بخش میانی

c :ضخامت نوار

e :فاصله محوری دندانه ها

f :ارتفاع دندانه ها از سطح پایینی نوار

f1 :ارتفااع دندانه ها از سطح باالیی نوار

g :ضخامت دندانه ها در نقطه تماس

h :ضخامت دندانه ها در باریکترین نقطه

i :ضخامت بخش تقویت کننده در نوک دندانه

m :ضخامت دیواره حفره یا حلقه در باریکترین نقطه

s :فاصله دندانه اول و آخر

N :تعداد دندانه های مهاری

همچنین واتراستاپ های ایرانی تیپ O ، EF، DE، E، D و دمبلی در استاندارد 1-ISIRI13277 دارای الزام ابعادی نبوده و درصورت نیاز به کسب جزئیات هندسی این نوع از واتراستاپ ها گروه فنی البرز شیمی آسیا آمادگی خود را جهت ارائه ی اطالعات تکمیلی اعالم می دارد.

نحوه انتخاب واتراستاپ براساس فشار آب:

بر اساس استاندارد  EM110-2 آمریکا (US Crops of Engineer)، ضخامت واتراستاپ مورد استفاده براساس جزئیات ارائه شده در شکل 3-11 بدست می آید:

مالحظات اجرایی:

انتخاب شکل مقطع و ضخامت واتراستاپ باتوجه به موضع مورد كاربرد، نوع درز و شدت فشارسيال تغيير مي نماید. به طور کلی درزها به دو دسته درزهاي اجرايي و درزهاي حركتي طبقه بندي مي شوند. در این کاتالوگ شرحی بر مالحظات اجرایی و عوامل تاثیرگذار در انتخاب نوع واتراستاپ ارائه شده است و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر کارشناسان فنی شرکت البرزشیمی آسیا آماده ی ارائه ی هرگونه خدمات می باشند.

همانطور که بیان شد یکی از عوامل تاثیرگذار در انتخاب نوع واتراستاپ مصرفی، نوع درز می باشد. در درزهاي اجرايي، بتن قطع مي شود اما تمام ميلگردها پيوستگي خود را حفظ مي كنند )شکل3-12 .)اصوال هدف از ايجاد درز اجرايي، تامين آزادي حركت الزم در مقابل تغيير طول در سازه نمي باشد. با اين وجود به علت جمع شدگي بتن، ممكن است بين دو سطح تماس، جدايي ايجاد شده و مانع عملكرد مورد انتظار درز شود. اين جدايي را مي توان با آماده سازي سطح بتني كه زودتر ريخته شده كاهش داد. براي اين منظور، سطح تماس به طورقائم قالب بند ي شده و در عمر 5 روزه به روش مناسبي تميز و از دوغاب خشك عاري شده و عمدا ناهموار مي گردد، به طوري كه عمق ناهمواري تقريبا 6 ميلي متر باشد . در هنگام بتن ريزي قسمت هاي جديد، ضمن اشباع بودن سطح بتن هاي مرحله ي قبل، نبايد هيچ گونه رطوبت آزادي در سطح درز وجود داشته باشد

براي تامين آزادي حركت در مقابل تغيير طول هاي حرارتي بايد درزهاي حركتي مناسب در محل هاي الزم تعبيه گردد. درزهاي حركتي به سه دسته درزهاي انقباضي ، انبساطي و لغزشي تقسيم مي شوند. با توجه به تجربيات كسب شده، به طوركلي تمامي درزهاي حركتي و به ويژه درزهاي انبساطي در درازمدت محل هاي احتمالي نشت در مخازن هستند. بنابراين، با توجه به سختي تعمير اين درزها، استفاده از واتراستاپ در این درزها بسیار حائز اهمیت می باشد. با اين وجود در صورت افزايش فاصله بين درزهاي حركتي، احتمال ترك خوردگي مخزن بر اثر تغييرات حجمي بتن و مقيدبودن آن نيز افزايش پيدا مي كند. در مجموع بهترين روش، افزايش فاصله بين درزها )به ويژه درزهاي انبساط( تا حد ممكن با استفاده از واتراستاپ و همچنين افزايش مقدار ميلگردهاي حرارتي و جمع شدگي مي باشد.

درزهاي انقباضي، درزهايي هستند كه در آن ها يكپارچگي بتن در سطح تماس درز كامال از بين مي رود، اما پيوستگي بخشي از ميلگردها ممكن است حفظ گردد و يا به طوركامل از بين برود. در درز انقباضي، بتن جديد كامال دركنار بتن قديم ريخته شده و هيچ گونه فاصله اي بين آن ها منظور نمي گردد. بنابراين در درز انقباضي، سطوح در حال تماس فقط مي توانند از يكديگر دور شوند. با توجه به ميزان قطع ميلگردها، درزهاي حركتي انقباضي به دو نوع كامل و جزيي تقسيم مي شوند. در درز انقباضي كامل تمام ميلگردهاي خمشي در مقطع قطع مي شوند(شکل های3-13 و 3-14)

در حالي كه در درزهاي انقباضي جزئی حداكثر تا 50 درصد اين ميلگردها مي توانند در مقطع ادامه داشته باشند و جزئیات مربوط به مالحظات اجرایی در این درزها در شکل های 3-15 و 3-16 ارائه شده است.

شایان ذکراست که اگر بيش از درصد ميلگردها از مقطعي عبور كنند، مقطع نمي تواند آزادي حركت مورد نياز را برآورده كند و عمال درز انقباضي محسوب نمي شود. به طور كلي بهتر است حداكثر فاصله درزهاي انقباضي كامل )با توجه به ضخامت عضو، شرايط آب و هوايي و...( در 5.1 تا 2 برابر ارتفاع ديوار، درنظرگرفته شود. در صورت استفاده از درزهاي انقباضي جزيي بهتر است فاصله میان آن ها به دو سوم مقادير باال محدود شود. درصورتي كه حفظ پيوستگي عمليات بتن ريزي مدنظر باشد، مي توان از درز انقباض ي القايي مطابق شكل 3-17 استفاده كرد. در اين نوع درز با تضعيف مقطع بتن ضمن حفظ پيوستگي در بتن ريزي، عمدا مقطع تضعيف شده اي به وجود آورده مي شود تا ترك احتمالي در همين مقطع به وجود آيد. در درزهاي انقباضي القايي بايد حداقل 25 درصد ضخامت مقطع و يا 50 ميلي متر در هر سمت آن، ظرف حداكثر سه روز پس از بتن ريزي، به صورت شياري قطع گردد . به اين منظور، مي توان از نوارهاي آب بند با زايده هاي مياني مناسب نيز استفاده كرد.

در درزهاي انبساطي عالوه بر قطع بتن و تمام ميلگردها در محل درز، بين سطوح درز نيز فاصله اي ايجاد مي گردد )مقدار آن با توجه به فاصله ميان درزهاي انبساطي تعيين مي گردد(. در نتيجه درز انبساطي، درز حركتي كامل است كه در آن دو سطح مجاور مي توانند نسبت به يكديگر دور يا به هم نزديك شوند (شکل های 3-18 و 3-19)

اختالف نوارهاي آب بند انبساطي با نوارهاي آب بند انقباضي، وجود حفره اي توخالي در وسط نوار آب بند انبساطي براي تامين آزادي حركات الزم است. همچنين نوار آب بند دال كف، به منظور جلوگيري از باقيماندن حباب هوا در زير آن بايد در قسمت تحتاني اجرا شود. درزهاي لغزشي درزهايي هستند كه در محل تكيه گاه سقف و ديوار وقتي كه انتهاي فوقاني ديوار آزاد در نظر گرفته مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرند (شکل 3-20 .) اجراي اين درزها، مخصوصا در پاي ديوار كه فشار ايستابي قابل توجه است، بايد تحت شرايط اجرايي و نظارتي ويژه اي صورت پذيرد.

 

همچنین عالوه بر مشخصات درز موجود در بتن، شناخت عملکرد هر نوع از واتراستاپ می تواند در انتخاب نوع نوار آب بند راهگشا باشد. در ادامه مختصری از عملکرد هر نوع از واتراستاپ ها بیان می شود که باتوجه به گستردگی تیپ های موجود این موضوع قابل تعمیم می باشد. نوارهاي آب بند ترموپالستيك به لحاظ نوع كاربرد و محل قرارگيري در بتن به انواع زير تقسيم مي شوند:

نوع D:

نوارهاي آب بند مياني (مدفون) با زايده ي مركزي هستند. اين نوارهاي آب بند از يك زايده ي مركزي و يك برآمدگي يا باله ي سخت در دو انتها تشكيل شده اند. زائده ي مركزي در ميانه ي درز قرارگرفته و واتراستاپ به موازات سطح تماس آب و بتن نصب مي شود. فاصله ي واتراستاپ تا سطوح آزاد بتن نبايد بيش از نصف عرض واتراستاپ باشد. چنانچه زائده ي مركزي توپر باشد، واتراستاپ در درزهاي انقباضي و اگر زايده ي مركزي توخالي باشد، واتراستاپ در درزهاي انبساطي مورد استفاده قرار مي گيرد. (شکل 3-21)

نوع A:

نوارهاي آب بندي مي باشند كه به لحاظ شكل هندسي و محل قرارگيري در بتن همانند نوع D بوده، ليكن بدون زائده ي مركزي هستند. اين نوارهاي آب بند در درزهاي اجرايي استفاده مي شوند. (شکل 3-22)

نوع DA:

نوارهاي آب بند سطحي با زائده ي مركزي هستند كه استفاده ي اصلي آن ها در مخازن آب و در سطوح زيرين كف مي باشد. درحالتي كه زائده ي مركزي توپر است، واتراستاپ در درزهاي انقباضي و در حالتي كه زائده ي مركزي توخالي است نوار آ ب بند در درزهاي انبساطي مورد استفاده قرار مي گيرد. (شکل 3-23)

نوع AA:

به لحاظ شكل هندسي و محل قرارگيري، همانند نوع DA ولي بدون زائده ي مركزي هستند . اين نوارهاي آب بند در درزهاي اجرايي استفاده مي شوند. به منظور اطمينان از پايداري و عدم جابجايي واتراستاپ نوع DA و AA در هنگام بتن ريزي، الزم است تمهيدات خاصي پيش بيني شود.

روش مصرف:

روش نصب واتر استاپ وابسته به نوع آن (تخت، حفره دار و...) متفاوت خواهد بود. در معمول ترین روش نصب واتراستاپ درهنگام اجراي بتن نيمي از آن در بتن قرار داده مي شود و نیمه ی دیگر در الیه ی بعدی بتن ریزی قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است که واتراستاپ را می بایست در حین اجرا به نحوي ثابت نمود كه دراثر وزن بتن جابجا نشود.

مزایا:

 • نصب آسان وانعطاف پذیری بالا
 • مقاومت کششی بالا
 • مقاومت در برابر مواد قلیایی بتن
 • جلوگیری از خوردگی میلگردها و ورقهای فولادی
 • دوام بالا در حین اجرا
 • دارای صلبیت کافی در حین نصب، بتن ریزی و مرتعش کردن بتن
 • ایجاد پیوند موثر با بتنی که در آن جایگذاری شده است.
 • دارای سازگاری واتراستاپ های تیپ B

موارد کاربرد:

 • درزهای انقطاع در دیواره ها و کف بتنی سازه ها
 • استخرها و مخازن تصفیه آب
 • تونل های با لاینینگ بتنی

مشخصات فنی:

واتراستاپ های تولیدی در شرکت البرز شیمی آسیا در دو نوع PVC و Rubber تولید می شوند و شرح مشخصات فنی این دو نوع واتراستاپ به ترتیب در جداول 3-13 و 3-14 ارائه شده است.

جدول 3-13 مشخصات فنی واتراستاپ PVC

مشخصه مقدار شرح
شکل ظاهری نوار زرد رنگ -
نوع PVC -
مقاومت کششی در دو جهت طولی و عرضی 13 MPa سرعت آزمایش: 500mm/min
درصد ازدیاد طول در دو جهت طولی و عرضی  % 360 ≤ سرعت آزمایش: 500mm/min
تغییر وزن پس از غوطه وری در محیط قلیاییی  % 20/0 ≥ تغییر وزن نمونه پس از یک هفته غوطه وری در محیط قلیایی مورد بررسی قرار گرفته است
سختی (Shore A) 64 -
نقطه انجماد -35 درجه سانتیگراد -
درصد جذب آب 12/0 زمان : 24 ساعت
مقاومت در برابر پارگی 6 MPa سرعت آزمایش: 500mm/min

جدول 3-14 مشخصات فنی واتراستاپ R

مشخصه مقدار شرح
شکل ظاهری نوار خاکستری رنگ -
نوع Rubber -
مقاومت کششی در دو جهت طولی و عرضی 10 MPa سرعت آزمایش: 500mm/min
درصد ازدیاد طول در دو جهت طولی و عرضی  % 400 ≤ سرعت آزمایش: 500mm/min
تغییر وزن پس از غوطه وری در محیط قلیاییی  % 20/0 ≥ تغییر وزن نمونه پس از یک هفته غوطه وری در محیط قلیایی مورد بررسی قرار گرفته است
سختی (Shore A) 65 -
نقطه انجماد -40 درجه سانتیگراد -
درصد جذب آب 1/0 زمان : 24 ساعت
مقاومت در برابر پارگی 5 MPa سرعت آزمایش: 500mm/min

بسته بندی:

 • رول 20 و 25 متری

شرایط نگهداری:

به دور از نور مستقیم خورشید و در محیط خشک نگهداری شود. با رعایت شرایط ذکر شده و در بسته بندی کارخانه به مدت 8 ماه از تاریخ تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید.

فایل PDF:

برای دانلود فایل به صورت PDF بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دلنلود کاتالوگ

 

تماس با ما

88680001 (021)

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان مطهری
شمــالی، کوچــه شهیـد عیسـی پـور، پلـاک23

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

© Copyright 2019 Alborz Gulf. All Rights Reserved. Design by mosallas