باسلام ، علت اصلی اینکه بعد از اضافه نمودن فوق روان کننده بتن به تراک میکسر که حاوی بتن می باشد ، با کاهش مقاومت مواجه می شویم چیست.؟

سلام کاهش مقاومت نسبت مستقیم با مقدار آب بتن و درصد هوای بتن دارد ،درصورتیکه درحین اضافه نمودن ماده افزودنی مقدار آب موجود درماده فوق روان کننده را ناچیز فرض نماییم ، اگر کاهش مقاومت قابل توجه است ؛ هوازایی فوق روان کننده بعد از اختلاط در بتن باید اندازه گیری شود. درصورتیکه هوای بتن تازه بیش از مقدار درصد هوای بتن قبل از اضافه کردن فوق روان کننده باشد ،با کاهش مقاومت فشاری بتن مواجه خواهیم شد.