دلیل اصلی هوازایی فوق روان کننده های بتن چیست و چگونه میتوان ازآن جلوگیری کرد؟

سلام به بیان ساده ؛ عموم فوق روان کننده های بتن از موادی تشکیل شده اند که خاصیت آب دوستی ، آب گریزی توام با هم دارند ، وهمین اثر موجب پدید آمدن میسل در محلولهای آبی می شود که بتن نیز یک محلول آبی است ؛ با استفاده از مواد ضد کف میتوان این پدیده را به خوبی کنترل کرد.مقدار سیمان ، بلین سیمان ، مقدار ماسه ، رد شده از الک 75مصالح ، مقدار قلیاییت سیمان و چندین عامل دیگر موجب افزایش یا کاهش هوازایی فوق روان کننده ها در بتن می شوند که با آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه در محل ساخت بتن ،درصد وای ناخواسته بتن تعیین شده و مقدار ماده ضد کف محاسبه می گردد و توسط کارخانه سازنده فوق روان کننده به افزودنی اضافه می گردد.